График на изпитните сесии за учениците в самостоятелна

 форма на обучение през учебната 2017/2018г.