МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


"ТВОЯТ  ЧАС"

Оперативна програма

"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

Уважаеми родители и ученици,
имате възможност да попълните АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект "Твоят час".
Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците и техните родители. Те имат за задача да установят постигането на целите на проекта.
Предоставят електронните адреси на анкетите. Същите са както следва:

Анкета за учениците:
http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите:
http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx